Polityka Prywatności

 

Administratorem danych osobowych w związku z podaniem danych w formularzu kontaktowym na stronie jest Acteeum Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Spółka zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności omówiono rodzaje danych osobowych, które gromadzimy oraz sposób, w jaki je wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy.

 

Czego dotyczy niniejsza Polityka prywatności?

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę Acteeum Central Europe Sp. z o.o. w związku z oferowanymi przez nią usługami. Dane osobowe przetwarzane są w minimalnym zakresie wynikającym z celu, w jakim się je przetwarza.

Spółka stosuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako „RODO”)

 

Zgoda użytkownika

Acteeum Central Europe Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych bez zgody użytkownika, chyba że przepisy RODO nie wymagają uzyskania takiej zgody. Zgoda użytkownika jest zawsze dobrowolna, a jej niepodanie uniemożliwia realizacji celu w jakim miałaby być wyrażona.

W większości przypadków wyraźnie pytamy o zgodę, ale niekiedy wynika ona z zamieszczanych na stronie internetowej formularzy. Użytkownik uzupełniając taki formularz i klikając „wyślij” wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach wskazanych w formularzu.

Korzystając ze Strony internetowej acteeum.pl, użytkownik- poprzez wybór odpowiedniego checkboxa wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Acteeum Central Europe Sp. z o.o. zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów nieobjętych niniejszą Polityką prywatności, możemy poprosić o dodatkową zgodę. Użytkownik nie ma obowiązku wyrażenia takiej zgody, ale w przypadku odmowy jej udzielenia dostęp do niektórych rodzajów aktywności może być ograniczony W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, jej warunki będą nadrzędne w stosunku do warunków niniejszej Polityki prywatności w razie wszelkich sprzeczności.

 

Jakie informacje gromadzimy?

W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika pośrednio lub bezpośrednio. Informacje takie zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu jak również inne informacje, takie jak adres IP.

Możemy gromadzić dane osobowe z różnych źródeł, w tym:

 • Informacje przekazywane nam bezpośrednio
 • Możemy otrzymywać dane osobowe od użytkownika poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy. Będziemy wtedy gromadzić takie dane, jak:

– imię i nazwisko
– adres e-mail
– numer telefonu

 • Informacje, które gromadzimy automatycznie podczas korzystania ze Stron internetowych

Korzystamy z ciasteczek i innych narzędzi (np. narzędzi do analiz internetowych i znaczników pikselowych), aby automatycznie gromadzić informacje o użytkowniku podczas korzystania ze Stron internetowych Spółki z Grupy Acteeum Central Europe Sp. z o.o., zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności oraz Polityką cookies, obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Szczegółowe informację znajdują się w Polityce cookies https://acteeum.pl/polityka-cookies.

Podanie przez Państwa danych w celach marketingowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uzyskania informacji marketingowych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania tych informacji.

Kontaktując się z naszą spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazuje się nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą być zawarte również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

 

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy dane osobowe:

 • W celach marketingowych, dla Spółki Acteeum Central Europe Sp. z o.o.;
 • W celu realizacji działań z zakresu akwizycji nieruchomości;
 • W celu sprawnego funkcjonowania serwisu, tj. strony internetowej, z której korzysta Użytkownik. W tym, żeby mogły się Użytkownikowi wyświetlać materiały dostosowane do jego preferencji zakupowych.

Jeśli gromadzimy dane osobowe w określonym celu, nie przechowujemy ich dłużej niż jest to konieczne do realizacji takiego celu, chyba że mamy obowiązek przechowywania takich danych z uzasadnionych przyczyn biznesowych lub prawnych. Dane w celach marketingowych przechowujemy do momentu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż 6 lat. Dane w celu sprawnego funkcjonowania strony internetowej przechowujemy nie dłużej niż 3 lata Aby chronić informacje przed przypadkowym lub zamierzonym zniszczeniem, po usunięciu informacji z naszych serwisów nie usuwamy bezpośrednio kopii zapasowych z naszych serwerów lub informacji z systemów zapasowych.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Komu przekazujemy dane osobowe?

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych użytkowników podmiotom spoza Grupy Acteeum Central Europe. Możemy jednak przekazać takie dane zaufanym stronom trzecim jeśli jest to konieczne w celu realizacji umowy, usługi bądź jest wymagane prawem.

Dostęp do Państwa danych będą mieli nasi: pracownicy, współpracownicy oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi marketingowe, usługi związane z akwizycją oraz informatyczne.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Ochrona danych osobowych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić dane osobowe użytkownika, i wymagamy tego samego od wszystkich stron trzecich, które przetwarzają takie dane w naszym imieniu. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, zmianę lub nienależyte wykorzystanie danych, oraz jest udzielany naszym pracownikom i współpracownikom wyłącznie na zasadzie udostępniania niezbędnych informacji.

 

Prawa dotyczące ochrony prywatności i osoby kontaktowe

W razie pytań, uwag lub wątpliwości odnośnie sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, prosimy o kontakt na mail office-pl@acteeum.com

Użytkownik ma prawo powiadomić nas, jeśli:

 • pragnie otrzymać informacje o swoich danych osobowych, które przetwarzamy,
 • pragnie sprostować, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji,
 • pragnie wnieść sprzeciw lub żądać aby zostało ograniczone przetwarzanie jego danych,
 • pragnie aby jego dane zostały przeniesione do innego administratora,
 • pragnie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, informujemy, iż Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego.

 

Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianom, zaś jej zaktualizowana wersja zostanie umieszczona na Stronach internetowych Spółek z Grupy Acteeum Central Europe. O wszystkich istotnych zmianach powiadomimy użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem. Zachęcamy do częstego odwiedzania strony, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.